تلفن رادیو 3019423538وتلفن شنوندگان هنگام برنامه زنده2405502157 
128 Kbps

 48 Kbps سرعت اینترنت کم  برای داخل ایران - اینجا را کلیک کنید 

برنامه های زنده 9 شامگاهان به زمان واشینگتن

Ferdowsi